Zoek op ACV

Hoofdmenu

Over ACV PDF Afdrukken E-mailadres

 

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Audio Club Velsen ACV 1-09-2015


Plaats van de clubavonden
Artikel 1
De clubavonden zullen plaatsvinden in Dorpshuis “De Moriaan” Dorpsduinen 4
1949 EG Wijk aan Zee.

Algemeen
Artikel 2
In gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 3
Het recht op interpretatie van dit reglement berust bij het bestuur.

Bijzondere leden
Artikel 4
Lid 1
Ereleden zijn vrijgesteld van contributieverplichtingen.

Donateurs
Lid 2
De vereniging houdt de donateurs op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de vereniging middels het toesturen van de nieuwsbrief.
Lid 3
Donateurs hebben toegang tot de Algemene Vergadering. Ze hebben echter geen stemrecht.
Lid 4
De bezorging van de nieuwsbrief geschiedt per elektronische mail.


Bestuur

clubbestuur
Artikel 5
Lid 1
Het clubbestuur houdt de clubleden op de hoogte van de data, de geografische plaats en de agenda  van de clubavonden.

Lid 2
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden, tenzij door de AV tot een andere verdeling besloten is.

vergadering
Artikel 6
Lid 1
Op de voorjaars-AV presenteert het bestuur een jaarverslag, een evaluatie, een jaarplan en een begroting.

Lid 2
Het bestuur vergadert normaal tien maal per verenigingsjaar, doch minimaal acht maal per jaar.

Lid 3
Vergaderingen worden genotuleerd.

Lid 4
Bestuursbeslissingen moeten gesteund worden door een meerderheid van het bestuur.

Lid 5
Bij staken der stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 7
De leden van het bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het juist functioneren van de vereniging.

Artikel 8
Door bestuursleden gemaakte kosten voor de vereniging dienen door de vereniging vergoed te worden indien de financiële middelen dit toelaten en na overleg met het voltallige bestuur. Door het bestuur kan bij uitzondering een declaratie aan leden worden uitgekeerd.

Hiertoe dient een declaratie met bewijsmateriaal bij de penningmeester van de vereniging ingediend te worden.

Artikel 9
Besluiten van het bestuur die de vereniging aangaan, worden in de nieuwsbrief gepubliceerd.

Artikel 10
Een scheidend bestuurslid is verantwoordelijk voor een gedegen overdracht van zijn verantwoordelijkheden, kennis en bescheiden die uit de functie naar voren komen.

Artikel 11
Lid 1
De voorzitter
1.      Geeft leiding aan het bestuur;
2.      Houdt zich op de hoogte van alle zaken die de vereniging aangaan;
3.      Is het eerste aanspreekpunt van de vereniging;
4.      Is verantwoordelijk voor het onderhouden van de externe contacten, met onder andere potentiële leveranciers of demonstrateurs;
5.      Zit de AV voor.

Lid 2
De secretaris
1.      Beheert de correspondentie van de vereniging;
2.      Beheert het verenigingsarchief;
3.      Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Lid 3
De penningmeester
1.      Beheert de gelden van de vereniging en verricht de boekhouding;
2.      Is verantwoordelijk voor het innen en uitgeven van gelden van de vereniging;
3.      Houdt het bestuur periodiek op de hoogte van de financiële situatie van de vereniging;
4.      Zorgt voor een zo spoedig mogelijke afwikkeling van ingediende declaraties;
5.      Is verplicht van alle transacties kwitanties te vragen en deze minimaal vijf jaar te bewaren;
6.      Is verplicht de boekhouding af te sluiten voor de voorjaars-AV en deze te laten controleren, indien deze zich aandient, door de kascommissie;
7.      Beheert de ledenadministratie van de vereniging.

Lid 4
Een algemeen bestuurslid
1.      Is verantwoordelijk voor alle lopende clubgerelateerde zaken welke tijdens de bestuursvergaderingen aan hem worden toegewezen;
2.      Houdt zich bezig met het werven van demonstrateurs of leveranciers voor de clubavonden;
3.      is verantwoordelijk voor het bijhouden van de website.

Artikel 12
Het bestuurslid welke de vergaderruimte de laatste vergadering verzorgde draagt zorg voor de notulen van volgende bestuursvergadering. De secretaris of diens vervanger verzorgt de notulen van de Algemene Leden Vergadering.


Financiën

contributie
Artikel 13
Lid 1
De volgende bedragen zijn vastgesteld voor contributie voor een verenigingsjaar. De duur van een verenigingsjaar is vastgelegd in de statuten:
€ 50,00 per lid
€ 60,00 per gezin
€ 7,- voor niet leden welke een clubavond willen bijwonen (dagbezoeker)

Lid 2
De eerste (kennismakings)avond is vrijgesteld van contributie

Lid 3
De contributie bij tussentijdse aanmelding wordt naar rato berekend, met in
achtneming van eventuele kosten van vervolgavonden, voor het betreffende
lopende jaar volgens de volgende sleutel:

Jaarcontributie gedeeld door tien, vermenigvuldigd met het aantal resterende clubavonden van het betreffende verenigingsjaar.

Lid 4
Lidmaatschap kan betaald worden op clubavonden aan de penningmeester of
overgemaakt worden per giro ten name van Audio Club Velsen.

Lid 5
Het lidmaatschap dient betaald te zijn voor 30 Januari van het nieuwe contributiejaar.

Lid 6
Het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende contributiejaar opgezegd worden.

Lid 7
Indien een lid tijdens het jaar om welke reden dan ook, het lidmaatschap opzegt, is de vereniging geen restitutie van de contributie aan het lid verschuldigd. Het lidmaatschap voor een verenigingsjaar wordt stilzwijgend verlengd.


Leden

Artikel 14
Het bestuur bepaald of een lid wordt toegelaten. Dit wordt pas van kracht als aan de financiële verplichtingen is voldaan. Nieuwe leden zullen worden toegelaten door middel van het voldoen van de financiële verplichtingen. Deze verplichtingen zullen aan de penningmeester moeten worden voldaan. Onder de achttien jaar is een handtekening van ouder of voogd nodig.

Artikel 15
Tijdens de clubactiviteiten worden alle leden geacht zich aan de regels van het huishoudelijk reglement te houden.

Artikel 16
De leden en dagbezoekers gedragen zich volgens de Nederlandse normen en maatstaven en behandelen medeclubleden, gastsprekers, bestuur en bezoekers met respect.

Artikel 17
De leden en dagbezoekers volgen, op clubavonden, aanwijzingen van bestuur of gedelegeerden op. Bij wangedrag is het clubbestuur gerechtigd deze personen te verwijderen van de clubavond en te royeren uit de club.

Artikel 18
Clubleden dienen het bestuur op de hoogte te houden van adres en/of e-mail wijzigingen.

Artikel 19
Vanuit één gezinslidmaatschap mogen er in principe niet meer dan 2 personen van één gezin tegelijk de clubavond bijwonen.


De Algemene Vergadering (AV)

Artikel 20
De AV is het hoogste beslissingsorgaan in de vereniging en heeft het recht beslissingen van het bestuur ongedaan te maken.

Artikel 21
De AV wordt minimaal één maal per jaar bijeen geroepen.

Artikel 22
De vereniging zorgt ervoor dat de notulen van de AV binnen 2 maanden aan de leden toe komen.


Verantwoordelijkheden

Artikel 23
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen en/of zoekgeraakte hard- en software.

Artikel 24
Een ieder draagt zelf zorg voor de meegenomen apparatuur of software.

Artikel 25
Het distribueren of verhandelen van gekopieerde materiaal binnen clubverband is illegaal. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de gevolgen wanneer leden zich met deze en andere illegale praktijken bezighouden en keurt dit dan ook af.

Artikel 26
De clubavond start om 20.00 uur en is om uiterlijk 23.45 uur afgelopen.

Artikel 27
In het clubgebouw mag niet worden gerookt, behoudens de daartoe bestemde ruimten.

Artikel 28
Het bestuurslid welke tijdens de clubavonden het beheer over de sleutel van de demonstratieruimte heeft behandeld deze met de grootste zorg. Als tijdens pauzes iedereen de demonstratieruimte verlaat zorgt hij voor het afsluiten van de demonstratie ruimte.

Laatst aangepast op zaterdag, 16 april 2016 08:49